Skelet B    -    2 290 000 Kč (SK: 97 400 €)
Dispozice: 5+1
Zastavěná plocha: 62,7 m2
Obestavěný prostor: 482,2 m3
Celková užitková plocha: 104 m2
UP. přízemí: 55,2 m2
UP. podkroví: 49,7 m2
Výška hřebene střechy: 7,6 m
Sklon střechy: 14°
Orientace vstupu: S, SV
Nízkoenergetický dùm Skelet B je dùm malý svoji zastavìnou plochu, pøesto svým dispozièním uspoøádáním uspokojí nároky na bydlení 4-5 èlenné rodiny. Díky velkým proskleným plochám je zajištìno dostateèné množství denního svìtla a nièím nerušený pohled do zahrady. Denní èást domu je umístìna do pøízemí a noèní èást domu je osazena do poschodí. Dùm je vhodný pro rovinatý, popø. mírnì svažitý pozemek. Vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby.
Doporuèené úpravy: projekt v zrcadlovém obraze.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444