Aktiv 2021 Base    -    3 570 000 Kč (SK: 146 900 €)
Dispozice: 5+kk
Zastavěná plocha: 149,2 m2
Obestavěný prostor: 745,1 m3
Celková užitková plocha: 177 m2
UP. přízemí: 107,1 m2
UP. podkroví: 70,3 m2
Výška hřebene střechy: 7,98 m
Sklon střechy: 30, 45°
Orientace vstupu: S, SZ, SV
Energeticky úsporný dùm AKTIV 2021 BASE • moderní nízkoenergetický dùm kompaktní dispozice s malým podílem chodeb a velkými pokoji • atraktivní obytný prostor s velkou kuchyní a moderním schodištìm, spojený s galerií v podkroví • velké zasklené plochy chránìné krytou terasou • samostatná technická místnost, šatník a externí sklad • pøízemí s vyšší svìtlou výškou umožòuje umístìní rozvodù a bodových svítidel do podhledu • parkovací pøístøešek je možné øešit i jako uzavøenou garáž • pokoj v pøízemí mùže sloužit jako pokoj pro hosty, nebo pracovna • pøi optimální orientaci obytných místností na jih je možné dosáhnout výrazné úspory energií • kompaktní tvar za úèelem minimalizace tepelných ztrát rozdíl mezi domy AKTIV 2021 a AKTIV 2021 BASE spoèívá v použitých stavebních materiálech a technologiích, z dispozièního a vizuálního hlediska jsou stejné (AKTIV 2021 je navržený z nejmodernìjších materiálù s maximálním dùrazem na tepelnìizolaèní parametry, AKTIV 2021 BASE je navržený z bìžnì dostupných materiálù).

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444