Aktuál 017    -    1 995 000 Kč (SK: 86 000 €)
Dispozice: 3+kk
Zastavěná plocha: 56,3 m2
Obestavěný prostor: 328,7 m3
Celková užitková plocha: 64 m2
UP. přízemí: 34,6 m2
UP. podkroví: 29,8 m2
Výška hřebene střechy: 7,26 m
Sklon střechy: 38°
Orientace vstupu: J, JZ, Z
Energeticky úsporný dùm AKTUÁL 17 je dùm menší velikostní kategorie | poschoïový rodinný dùm s pøízemím a obytným podkrovím bez suterénu | vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby | i pøes svoje extrémnì malé rozmìry splòuje nároky na bydlení 3-èlenné rodiny | velkou výhodou tohoto rodinného domu je možnost jeho osazení na velmi malé stavební parcely | vhodný a splòuje všechna kriteria i na objekty rekreaèního charakteru s prvky sezónní formy bydlení | velkým kladem domu je velmi jednoduché technické øešení i dobré využití prostoru a pøíznivý pomìr mezi obestavìným prostorem a užitkovou plochou | technická nenároènost výstavby a z toho vyplývající nízké investièní náklady jsou pøedpokladem úspìšnosti tohoto domu poskytujícího pøíjemné a útulné bydlení.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444