Bungalov 1073    -    2 530 000 Kč (SK: 106 700 €)
Dispozice: 4+1
Zastavěná plocha: 118,8 m2
Obestavěný prostor: 529,0 m3
Celková užitková plocha: 103 m2
UP. přízemí: 103,9 m2
Výška hřebene střechy: 5,28 m
Sklon střechy: 22°
Orientace vstupu: S, SV, V, SZ, Z
Energeticky úsporný BUNGALOV 1073 • bezbariérový nízkoenergetický rodinný dùm urèený pro 4- až 5-èlennou rodinu • velmi rychlá výstavba díky jednoduchému tvaru domu a støechy • kompaktní dispozice, oddìlená èást rodièovské ložnice s vlastní koupelnou • velký obývací pokoj pøímo navazuje na nádhernou terasu, krb uprostøed dispozice umožòuje pøímé vytápìní pøilehlých místností • velká terasa umožòuje stolování v exteriéru • díky eliminaci vnitøních nosných stìn je možná volná variabilita prostoru bez omezení a bez nutnosti zmìny statiky • svìtlovod zabezpeèuje pøíjemné denní svìtlo i uprostøed dispozice • neobytné podkroví pøístupné stropními skládacími schody nabízí další skladovací prostor • projekt pøináší evropský standard v katalogových projektech s výškou vnitøních dveøí 210cm • 2 solární kolektory na ohøev užitkové vody, podlahové vytápìní, kondenzaèní plynový kotel alt. tepelné èerpadlo • kombinace stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelnì-technickými vlastnostmi je pøedpokladem minimalizování spotøeby energie na vytápìní • projekt možno objednat i s pøistavìnou garáží, vyznaèenou èárkovanì (v objednávce je potøebné vyznaèit název domu „BUNGALOV 1073 S GARÁŽÍ“) • projekt možno objednat i s doplnìnými vnitøními nosnými stìnami a masivním vaznicovým krovem (požadavek je potøebné vyznaèit v objednávce).

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444