Bungalov 1176    -    2 750 000 Kč (SK: 115 200 €)
Dispozice: 4+kk
Zastavěná plocha: 120 m2
Obestavěný prostor: 581,5 m3
Celková užitková plocha: 99 m2
UP. přízemí: 99,5 m2
Výška hřebene střechy: 5,03 m
Sklon střechy: 25°
Orientace vstupu: S, SZ, SV
Energeticky úsporný BUNGALOV 1176 • 4-pokojový pøízemní rodinný dùm pro moderní 4-èlennou domácnost • pøehledná dispozice s oddìlenou denní a noèní èástí • prostorný a svìtlý obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou, nadstandardní prosvìtlení støešními okny, zvýšený podhled kopírující krov • v ostatních místnostech je z dùvodu úspory topných nákladù rovný sádrokartonový podhled • ze dvou stran chránìná terasa v pøímé vazbì na obývací pokoj • samostatná technická místnost • dostatek úložných prostor ve formì vestavìných skøíní • praktické, dobøe vybavitelné pokoje • finanènì a stavebnì nenároèné øešení bez stropní konstrukce • krb uprostøed dispozice lze po úpravì využít i na vytápìní • podlahové vytápìní, tepelné èerpadlo alt. kondenzaèní plynový kotel • projekt je možné objednat i s pøistavìnou garáží, vyznaèenou èárkovanì (v tomto pøípadì vyznaèit v objednávce název domu ""BUNGALOV 1176 S GARÁŽÍ"").

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444