Cesar Plus    -    1 950 000 Kč (SK: 84 300 €)
Dispozice: 4+1+G
Zastavěná plocha: 79,45 m2
Obestavěný prostor: 404,7 m3
Celková užitková plocha: 116 m2
UP. přízemí: 66,45 m2
UP. podkroví: 49,60 m2
Výška hřebene střechy: 7,2 m
Sklon střechy: 40°
Orientace vstupu: SV, V, JV
Energeticky úsporný dùm Cesar Plus je nový typ domu s garáží v cenì o celkové výmìøe 116,1 m2 a dispozici 4+1. Tento dùm na klíè je urèen pro rovinatý popøípadì mírnì svažitý terén. Jedná se o další dùm z naší nabídky vlastních domù ve velice pøíznivé cenì, na klíè, vèetnì základové desky a DPH. Domy nabízíme v provedení døevostavby, Two by Four,tedy konstrukce pøímo na stavbì. Kompletní technické parametry najdete na našich stránkách v sekci dokumenty. Rodinný dùm splní oèekávání i pro nároèné zákazníky. Vyøídíme za Vás kompletní financování domu, ale i pozemku dle Vašeho výbìru našim hypotéèním poradcem. V této øadì najdete dùm Cesar, Cesar 2 a Cesar 2 Plus. V cenì tìchto domù nejsou støešní okna a balkonový systém. Velmi pìkné a moderní bydlení.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444